Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EKSPERT-AGD

Spis treści:

I. Definicje.

II. Postanowienia ogólne.

III. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

IV. Założenie konta.

V. Zasady składania i realizacji zamówień.

VI. Płatności.

VII. Dostawa.

VIII. Rękojmia.

IX. Gwarancja.

X. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

XI. Ochrona danych osobowych.

XII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

XIII. Kodeks dobrych praktyk

XIV. Postanowienia dotyczące korzystania z ochrony kupującego Trusted Shops

XV. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin normuje kwestie dotyczące ogólnych warunków, zasad oraz sposobów sprzedaży prowadzonej przez Tomasza Działacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Działach FM Kuchnie” pod adresem ul. Opolska 60, 31-277 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9451402886, REGON 356701273 oraz warunków i zasad świadczenia usług na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego https://ekspert-agd.com/ (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

I. Definicje

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  Tomasz Działach FM Kuchnie, ul. Opolska 60, 31-277 Kraków
  e-mail: sklep@ekspert-agd.com, telefon: 730-740-088;
 2. Dowód Zakupu – dokument w postaci paragonu fiskalnego, bądź faktury, który stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Formularz Odstąpienia od Umowy – dokument, za pośrednictwem którego Klient będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt X niniejszego Regulaminu;
 5. Formularz Rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę;
 6. Formularz Reklamacyjny – dokument, który umożliwia złożenie przez Klienta reklamacji, o której mowa w pkt VIII niniejszego Regulaminu;
 7. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, przy użyciu którego Klient będzie mógł złożyć i zrealizować zamówienie w powyższym Sklepie Internetowym;
 8. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje czynności prawnej, jaką jest zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę lub korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
 10. Konto Klienta (zwane dalej „Kontem”) – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę, oferowana jako jedna z funkcji serwisu internetowego Sklepu, polegająca na gromadzeniu danych Klienta, przede wszystkim o złożonych przez niego Zamówieniach;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w myśl powyższej definicji jako konsumenta należy traktować również przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej wskazanego w CEDIG;
 12. Koszyk – funkcja dostępna za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, dzięki której Klient, przed złożeniem Zamówienia, zyskuje możliwość tworzenia zestawienia wybranych przez siebie i oferowanych przez Sklep Produktów, celem ich weryfikacji i poznania ich łącznej wartości. Klient ma możliwość dowolnego zarządzania zawartością Koszyka;
 13. Polityka prywatności – dokument udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 14. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i która to osoba zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 15. Produkt – wszelkie rzeczy ruchome, będące rzeczami stanowiącymi asortyment Sprzedawcy, które będą dostępne celem nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 16. Regulamin – dokument regulujący rodzaje, zakres usług i warunki świadczenia tych usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 17. Rejestracja – czynność podjęta przez Klienta, polegająca na założeniu Konta w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem wyżej wymienionego serwisu;
 18. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://ekspert-agd.com/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie celem nabycia Produktu;
 19. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedażowy, znajdujący się pod adresem ul. Opolska 60, 31-277 Kraków, w którym Klient może osobiście nabyć Produkt;
 20. Sprzedawca – Tomasz Działach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Działach FM Kuchnie, pod adresem ul. Opolska 60, 31-277 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9451402886, REGON: 356701273, adres do korespondencji: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków adres e-mail: sklep@ekspert-agd.com, tel.: 730 740 088;
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę;
 22. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży złożone przez Klienta, które należy poczytywać jako ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są postanowienia dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania z innych Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stwarzają możliwość:
  2.1. zawarcia Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wedle zasad uregulowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu,
  2.2. uzyskania prawa przysługującemu Klientowi do bezterminowego, bezpłatnego posiadania Konta w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę,
  2.3. korzystania z innych Usług oferowanych przez Sprzedawcę w prowadzonym przez niego Sklepie Internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach udostępnione w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę nie stanowią oferty, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Produkty oferowane przez niego w Sklepie Internetowym są wolne od jakichkolwiek wad.
 6. Sprzedawca dokłada należytej staranności wykonując swoje zobowiązanie wynikające z zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż na zasadach określonych w odrębnych postanowieniach w Sklepie Internetowym mogą być prowadzone akcje promocyjne. Informacje o wszelkich akcjach promocyjnych będą udostępniane do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 9. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

III. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta wszelkich działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zabronione jest:
  2.1. kopiowanie, powielanie treści i znaków graficznych oraz wszystkich innych elementów graficznych udostępnionych za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę,
  2.2. publikowanie bezprawnych treści za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  2.3.wprowadzanie niebezpiecznych danych do systemu informatycznego, jakim jest Sklep Internetowy,
  2.4.posługiwanie się serwisem internetowym Sklepu w sposób sprzeczny z przyjętym w niniejszym Regulaminie celem.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i z treścią Polityki prywatności.
 4. Klient składając Zamówienie oraz zakładając Konto w serwisie internetowym Sklepu jest zobowiązany do udostępnienia prawdziwych danych osobowych umożliwiających skuteczne zawarcie Umowy Sprzedaży i realizację złożonego przez niego Zamówienia.
 5. Klient nie może wprowadzać do systemu informatycznego Sklepu Internetowego danych osobowych dotyczących osób trzecich, bez wyrażonej uprzednio zgody powyższych osób.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż w razie naruszenia przez Klienta przepisów obowiązującego prawa, zwłaszcza przepisów odnoszących się do praw osób lub podmiotów trzecich oraz w razie niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, będzie mu przysługiwało roszczenie względem Klienta tytułem naprawienia wyrządzonej przez niego szkody.

IV. Założenie konta

 1. Założenie przez Klienta Konta jest poprzedzone wypełnieniem Formularza Rejestracji, udostępnionego za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu. W powyższym Formularzu Klient wprowadza zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe i potwierdza ich prawdziwość poprzez kliknięcie właściwego przycisku na stronie internetowej Sklepu. Następnie Klient otrzymuje, na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.
 2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w pkt IV.1. Regulaminu Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta. Konto Klienta jest zindywidualizowane za pośrednictwem loginu i hasła, ustalonego osobiście przez Klienta.
 3. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne.
 4. Umowa, której przedmiotem jest zawarcie wyżej wymienionego Konta jest zawarta na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Sprzedawcy.
 5. Klient ma prawo do usunięcia wyżej wymienionego Konta w dowolnym momencie, za pośrednictwem odpowiednich opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu i po dokonaniu stosownych czynności prowadzących do jego usunięcia.

V. Zasady składania i realizacji Zamówień

 1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w następujący sposób:
  1.1. za pośrednictwem Konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy – Klient po dokonaniu niezbędnych czynności celem założenia Konta, o których mowa w pkt IV niniejszego Regulaminu, dodaje wybrane przez siebie Produkty do Koszyka, a następnie wypełnia Formularz Zamówienia oraz potwierdza dokonane przez siebie czynności dedykowanym przyciskiem udostępnionym na stronie internetowej Sklepu;
  1.2. za pośrednictwem Formularza Zamówień bez obowiązku zakładania Konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy – Klient w dowolnie wybranym przez siebie momencie, bez konieczności zakładania Konta w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, ma możliwość skutecznego złożenia Zamówienia w sposób określony w punkcie powyżej.
 2. Zamówienie wysłane przez Klienta stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem wiadomości e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę oraz przyjęcia go do realizacji.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w punkcie powyżej, Umowę Sprzedaży, której stronami są Sprzedawca i Klient, uważa się za zawartą.
 5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt V.3 niniejszego Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do odwołania swojego oświadczenia woli w postaci złożonego Zamówienia.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.16:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), będą przekazywane do realizacji następnego Dnia Roboczego.
 7. Czas realizacji Zamówienia Produktu znajdującego się w magazynach Sprzedawcy, w szczególności jego skompletowanie i przygotowanie do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt V.9 i V.10 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zamówienia Produktu, który nie jest dostępny w magazynach Sprzedawcy Klient jest informowany przez Sprzedawcę o indywidualnym terminie realizacji zamówienia, uwzględniającego termin dostarczenia Produktu przez producenta lub importera do magazynów Sprzedawcy oraz termin dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o każdym przypadku przedłużenia dostawy leżącego po stronie producenta lub importera.
 9. Sprzedawca zastrzega, iż czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt V.7 oraz pkt V.8 niniejszego Regulaminu, może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia siły wyższej, którą należy poczytywać jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i nieuniknione, które powstało z przyczyn zewnętrznych i którego nie było można w żaden rozsądny sposób uniknąć.
 10. W przypadku braku dostępności Produktu, Klient zostaje o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. W tej sytuacji Klientowi przysługuje możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia w odniesieniu do czasu wskazanego w pkt V.7 oraz w pkt V.8 niniejszego Regulaminu albo rezygnacji z zamówionego Produktu lub z całości Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega, iż zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

VI. Płatności

 1. W związku z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen umieszczonych w Sklepie Internetowym, które obowiązują w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny Produktów, które są zamieszczone w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych oraz są cenami brutto i zawierają wszelkie składniki, w tym podatek VAT. Wspomniane wyżej ceny nie zawierają kosztów dostawy Produktu. Koszty dostawy są wskazane w Formularzu Zamówienia podczas jego wypełniania przez Klienta.
 3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest poinformowany o cenie całkowitej zamówionego Produktu/Produktów, która obejmuje koszt Produktu/Produktów wraz z kosztami jego/ich dostawy na wskazany przez Klienta adres.
 4. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego wskazany w chwili składania zamówienia dowód zakupu Produktu w postaci faktury.
 5. Celem opłacenia zamówionego Produktu lub Produktów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość wyboru jednej z poniższych metod dokonania płatności:
  5.1. płatność za pobraniem – płatność za zamówiony Produkt gotówką kurierowi, dostarczającemu Klientowi ten Produkt. Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem pkt V niniejszego Regulaminu,
  5.2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem złożonego Zamówienia,
  5.3. płatność przelewem elektronicznym (natychmiastowym) poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w chwili pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  5.4. płatność kartą płatniczą typu: Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w chwili pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  5.5. płatność za pośrednictwem platformy płatniczej BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w chwili pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
 6. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty tytułem złożonego Zamówienia w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do wezwania Klienta do dokonania należnej płatności w terminie nie krótszym niż 2 dni roboczych. W przypadku dalszego uchylania się Klienta od wykonania zobowiązania pieniężnego względem Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży, informując go o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku opóźnienia dokonania płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, przysługuje mu również prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kosztów odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893).
 8. Płatności internetowe dokonywane on – line za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o których mowa w pkt VI.5.3 – pkt VI.5.5 niniejszego Regulaminu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej na stronie www.przelewy24.pl obsługiwanej przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego 5 476 300,00 zł.

VII. Dostawa

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Produkty wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 3. Termin realizacji Zamówienia i Dostawy Produktu jest liczony w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy Produktu.
 5. Klient może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
  5.1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru zamówienia w Sklepie Stacjonarnym Sprzedającego ze Sprzedawcą pod adresem e mail: sklep@ekspert-agd.com lub numerem telefonu 730-740-088;
  5.2. dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.
 6. Koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 7. W przypadku Dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu wysłania Produktu do Klienta, na adres e-mail wskazany przez Klienta wysyłane jest przez Sprzedawcę. potwierdzenie nadania Produktu.
 8. Klient wraz z przesyłką otrzymuje dowód zakupu Produktu w postaci faktury obejmującej dostarczone Produkty.
 9. Klient zobowiązuje się do odebrania zamówionego i wysłanego Produktu.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, zamówienie nieopłacone przez Klienta będzie możliwe do odbioru przez Klienta w terminie 2 Dni Roboczych od dnia poinformowania Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź kontaktu telefonicznego o możliwości odbioru Produktu.
 11. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera w chwili jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt I.11 Regulaminu. Jeżeli Przedsiębiorca zamówił Produkt z odbiorem osobistym w Sklepie Stacjonarnym Sprzedającego, to jest on zobowiązany do sprawdzenia Produktu w obecności pracownika Sprzedawcy.
 12. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt I.11, Sprzedawca sugeruje sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, bądź pracownika Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego Produktu. Brak sprawdzenia przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, jednakże w przypadku weryfikacji, o której mowa powyżej, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec skróceniu.
 13. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki. W przypadku trudności ze sprawdzeniem przesyłki lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedawcy.

VIII. Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów pełnowartościowych, bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 4. Klient może wedle własnego wyboru skorzystać z:
  4.1. gwarancji udzielonej przez producenta lub importera Produktu,
  4.2. rękojmi za wady.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia tej wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminie tym Klient może według swojego wyboru odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do złożenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o ujawnionej wadzie.
 7. Klient powinien złożyć reklamację na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest Formularz Reklamacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Reklamacje należy składać:
  8.1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków,
  8.2. w przypadku formy elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekspert-agd.com;
 9. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i datę powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu.
 10. Transport Produktów będących przedmiotem reklamacji wykonywany jest przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę na jego zlecenie i koszt.
 11. W przypadku, gdy Formularz Reklamacyjny jest niekompletny, w tym w szczególności brak jest precyzyjnej informacji co do opisu oraz chwili powstania szkody lub Klient nie wskazał w Formularzu Reklamacyjnym swojego żądania, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację złożoną przez Klienta, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w pkt I.11 Regulaminu.

IX. Gwarancja

 1. Sprzedający oświadcza, że Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym https://ekspert-agd.com/ są nowe oraz objęte gwarancją producenta lub importera. Termin udzielenia gwarancji jest uzależniony od rodzaju Produktu oraz gwaranta.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt II.10 niniejszego Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

X. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt I.11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt X.9 niniejszego Regulaminu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  2.1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków,
  2.2. w przypadku formy elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekspert-agd.com;
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z Formularza Odstąpienia od Umowy.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Adres do wysyłki Produktów w przypadku Odstąpienia od Umowy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem pkt X.8 zdanie drugie Regulaminu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu ceny. Jednakże w przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje w przypadku:
  8.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  8.2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  8.3. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  8.4. w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  8.5. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  8.6. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  8.7. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt I.11 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady Ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w zakładce Polityka Prywatności znajdującej się na stronie sklepu internetowego https://ekspert-agd.com/.
 2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 3. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane, jak również prawa osób, których dane dotyczą są opisane w Polityce Prywatności.
 5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 6. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1.1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  1.2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  1.3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  2.1. aktualny system antywirusowy,
  2.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  2.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  2.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  2.5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC/.XLS
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za brak dostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XIII. Kodeks dobrych praktyk

 1. Sprzedawca dobrowolnie podporządkował się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym pod niniejszym linkiem.

XIV. Postanowienia dotyczące korzystania z ochrony kupującego Trusted Shops

 1. Za pośrednictwem ochrony kupującego oferowanej przez Trusted Shops AG Kupujący może bezpłatnie zabezpieczyć złożone w Sklepie zamówienia do maksymalnej wysokości wynoszącej 10.000 złotych. Obowiązujące warunki ochrony kupującego Trusted Shops  można znaleźć tutaj. Ochrona kupującego zostaje zawarta poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk na karcie narzędzia Trustcard, która po złożeniu zamówienia pojawia się jako okno pop-up na stronie z podziękowaniem za dokonanie zamówienia w Sklepie. Jeśli Kupujący jest już zarejestrowany do celów korzystania z ochrony kupującego, zamówienie Kupującego zostanie automatycznie objęte ochroną (automatyczna ochrona kupującego) bez konieczności klikania w przycisk. Aby móc zaoferować Kupującemu (automatyczną) ochronę kupującego, Trustcard musi uzyskać dostęp do danych dotyczących zamówienia przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki Kupującego. W tym celu do Trusted Shops przekazywana jest wartość hash adresu e-mail Kupującego oraz numer zamówienia i kwota zamówienia. Jeśli Kupujący jest już zarejestrowany do celów korzystania z ochrony kupującego, zamówienie Kupującego w Sklepie będzie automatycznie chronione. Jeśli Kupujący nie jest jeszcze zarejestrowany do celów korzystania z ochrony kupującego, może dokonać rejestracji za pośrednictwem przycisku na karcie Trustcard w sposób opisany powyżej. Informacje dotyczące ochrony danych w Trusted Shops zostały załączone do warunków korzystania z usług Trusted Shops, do których odsyła link zamieszczony powyżej.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego https://ekspert-agd.com/ zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego, tabletów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych użytych przez Klienta podczas składania Zamówienia (może to dotyczyć przykładowo takich parametrów jak kolor, czy proporcje).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) Klient nabywając sprzęt elektryczny i elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił towar.
 3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://ekspert-agd.com/ konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej https://ekspert-agd.com/ oraz w wersji do wydruku pod tym samym adresem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 7. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt I.11 Regulaminu, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt I.11 Regulaminu pierwszeństwo mają względniejsze przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2023r.

Załącznik nr 1

…………………………………..
miejscowość, data

………………………………………
imię nazwisko
………………………………………
adres do korespondencji
………………………………………
adres e-mail
………………………………………
numer telefonu

Tomasz Działach
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Tomasz Działach FM Kuchnie”,
ul. Opolska 60
31-277 Kraków

Formularz Reklamacyjny produktu

Ja, niżej podpisany/-a ……………………….… niniejszym informuję, że, produkt w postaci ………………………… stanowiący przedmiot umowy sprzedaży zawartej z Tomaszem Działachem prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Działach FM Kuchnie”, zakupiony przeze mnie w dniu ………………… r. jest wadliwy.
Wada polega na
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. r.
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 kodeksu cywilnego)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1kodeksu cywilnego)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …………..…) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na rachunek bankowy numer ………….. / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 kodeksu cywilnego)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na rachunek bankowy numer ………….* (art. 560 § 1 kodeksu cywilnego).

 

…………………………………………
imię i nazwisko

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
imię nazwisko
………………………………………
adres do korespondencji
………………………………………
adres e-mail
………………………………………
numer telefonu

Tomasz Działach
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Tomasz Działach FM Kuchnie”,
ul. Opolska 60
31-277 Kraków

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….…………… niżej podpisany/-a niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów ………………………………..……………………………………….… będących przedmiotem umowy sprzedaży zawartej w dniu …………………… r. na odległość z Tomaszem Działachem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Działach FM Kuchnie”, pod adresem ul. Opolska 60, 31-277 Kraków. Jednocześnie oświadczam, że przedmiot umowy został mi dostarczony w dniu ……………………………………….

 

……………………………………
podpis konsumenta(-ów)