Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt I.11 Regulaminu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt X.9 Regulaminu Sklepu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  2.1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków,
  2.2. w przypadku formy elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekspert-agd.com;
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z Formularza Odstąpienia od Umowy.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Adres do wysyłki Produktów w przypadku Odstąpienia od Umowy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków. Transport zwracanych Produktów, Klient zleca dowolnie wybranej przez siebie firmie kurierskiej.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem pkt X.8 zdanie drugie Regulaminu Sklepu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu ceny. Jednakże w przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje w przypadku:
  8.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  8.2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  8.3. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  8.4. w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  8.5. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  8.6. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  8.7. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt I.11 Regulaminu Sklepu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów pełnowartościowych, bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 4. Klient może wedle własnego wyboru skorzystać z:
  4.1. gwarancji udzielonej przez producenta lub importera Produktu,
  4.2. rękojmi za wady.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia tej wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminie tym Klient może według swojego wyboru odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do złożenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o ujawnionej wadzie.
 7. Klient powinien złożyć reklamację na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest Formularz Reklamacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.
 8. Reklamacje należy składać:
  8.1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków,
  8.2. w przypadku formy elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekspert-agd.com;
 9. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i datę powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu.
 10. Transport Produktów będących przedmiotem reklamacji wykonywany jest przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę na jego zlecenie i koszt.
 11. W przypadku, gdy Formularz Reklamacyjny jest niekompletny, w tym w szczególności brak jest precyzyjnej informacji co do opisu oraz chwili powstania szkody lub Klient nie wskazał w Formularzu Reklamacyjnym swojego żądania, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację złożoną przez Klienta, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w pkt I.11 Regulaminu Sklepu.

Do pobrania w pdf:

Formularz Reklamacyjny produktu