Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego
Ekspert-AGD

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkim wyrażeniom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym w niniejszym dokumencie, należy przypisywać znaczenie zgodne z pkt I Regulaminu Sklepu Internetowego Ekspert-AGD, dostępnego pod adresem https://ekspert-agd.com/.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego Ekspert-AGD, dostępnego pod adresem https://ekspert-agd.com/.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Ekspert-AGD jest Tomasz Działach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Działach FM Kuchnie”, adres: ul. Opolska 60, 31-277 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 9451402886, REGON: 356701273, e-mail: sklep@ekspert-agd.com , telefon: 730-740-088.
 4. Przez użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności pojęcie „Danych Osobowych”, należy rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, czyli takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarza Dane Osobowe Klientów prowadzonego przez siebie Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 6. Przetwarzanie Danych Osobowych w świetle niniejszego dokumentu oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt I.5 niniejszego dokumentu.
 7. Wszelkie Dane Osobowe Sprzedawca przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w szczególności chroniąc wszelkie dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użytkiem oraz chroniąc je przed utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, zapewniając należytą integralność i poufność (art. 5 pkt 1 lit.f RODO).

II. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • zgody wyrażonej przez Klienta podczas procesu Rejestracji, bądź składania Zamówienia,= – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • konieczności wykonania wszelkich umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę oraz do dokonania przez Sprzedawcę wszelkich czynności przed zawarciem tych umów, na wniosek Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • ciążącego na Sprzedawcy prawnego obowiązku – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. Zakres i cel przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę celem sprawnego i należytego korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego Sklepu Ekspert-AGD, w szczególności w celu:
  • dokonania Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Ekspert-AGD,
  • zawierania umów na odległość, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu,
  • realizacji Zamówień dokonanych przez Klienta,
  • wykonania zobowiązań Sprzedawcy względem Klienta, w szczególności należytego przeprowadzenia procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy,
  • wykonania ciążącego na Sprzedawcy obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • analitycznym, np. dla zwiększenia optymalizacji Produktów i Usług według zainteresowań Klienta oraz optymalizacji wszelkich czynności usługowych, w szczególności procesu odstąpienia od umowy lub reklamacji,
  • archiwalnym, celem przechowywania niezbędnych Danych Osobowych w przypadku zobowiązania do wykazania prawnie uzasadnionych okoliczności faktycznych oraz na wypadek dochodzenia roszczeń lub zapewnienia obrony przed wszelkimi roszczeniami.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza standardowe informacje o Kliencie związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży w sklepie Ekspert – AGD, co umożliwia realizację umowy, w tym w szczególności przyjęcie, rozliczenie, zrealizowanie Zamówienia oraz wypełnia wszelkie ciążące na Sprzedawcy obowiązki prawne. Administrator danych osobowych przetwarza, w szczególności, następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (w przypadku, gdy klientem jest osoba prawna), adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji, reklamacje, opinie, zgody udzielone przez Klienta, jak również informacje na temat komunikacji ze Sprzedawcą, które mogły zostać zawarte w korespondencji e-mail prowadzonej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż w celu należytego wywiązania się z obowiązków wynikających z Umów zawartych z Klientem, Dane Osobowe mogą być również przetwarzane przez upoważnionych pracowników Sklepu, operatorów i zarządców systemów informatycznych, płatniczych, dostawców, przewoźników oraz przez firmy kurierskie i pocztowe.

IV. Przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim

 1. W celu wykonania umowy, której stroną jest Klient, Administrator danych osobowych przekazuje Dane Osobowe Klienta wskazane w zdaniu następnym osobom trzecim, takim jak: przewoźnik, podmiot zajmujący się obsługą płatności online, podmiot zajmujący się hostingiem strony internetowej, dystrybutor lub producent w przypadku roszczeń Klienta z tytułu rękojmi. Administrator danych osobowych przekazuje następujące Dane Osobowe kupującego: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (w przypadku, gdy klientem jest osoba prawna), adres e-mail, adres do faktury, adres doręczenia przesyłki, numer kontaktowy.
 2. Administrator danych osobowych przekazuje Dane Osobowe Klienta wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.

V. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. W przypadku Klienta posiadającego konto użytkownika na stronie internetowej sklepu Administratora danych osobowych, jego dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania przez Klienta z konta użytkownika sklepu, w czasie niezbędnym do dokonania i wykonania zwartej z Klientem umowy. Ponadto Sprzedawca oświadcza, iż Dane Osobowe w związku z zawartą Umową Sprzedaży będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z powyższej umowy.
 2. Dane Osobowe w związku z posiadaniem Konta Klienta będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, której przedmiotem jest posiadanie powyższego Konta.

VI. Uprawnienia osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do wszelkich wprowadzonych do systemu informatycznego Sklepu Danych Osobowych. Klientowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora oraz żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Klient jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę oraz może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.
 3. Realizacja powyższych uprawnień odbywa się drogą elektroniczną – poprzez wystosowanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ekspert-agd.com, wiadomości drogą listową na adres ul. Opolska 60, 31-277 Kraków, albo informując Sprzedawcę telefonicznie, pod numerem:
  730-740-088.
 4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail

 1. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy adres e-mail Klienta w celu przesłania elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez Sklep systemu opinii. Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na adres kontaktowy wskazany w punkcie XI. Alternatywnie Klient może skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.
 2. Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszego usługodawcę Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy (“Trusted Shops”). W ramach wysyłania zaproszeń, Administrator danych osobowych otrzymuje od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata). Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Sprzedawcy, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń do wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać optymalizacji, jak również w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops, jakim jest możliwość oferowania tej usługi.
 3. Za wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii oraz za gromadzenie i wyświetlanie informacji dotyczących opinii i oceny lub statusu odpowiada Sprzedawca wspólnie z Trusted Shops.
 4. W ramach tej wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy Sprzedawcą a Trusted Shops, w przypadku pytań dotyczących ochrony danych Klienta lub chęci dochodzenia swoich praw, należy kontaktować się z Trusted Shops. Dane kontaktowe dostępne są na niniejszej stronie. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat ochrony danych w firmie Trusted Shops. Niezależnie od tego Klient może kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą. W razie potrzeby, zapytanie Klienta zostanie przekazane do Trusted Shops, które jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych.

VIII. Pliki Cookies

 1. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu Klienta.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego Ekspert-AGD przez Klienta, w tym informacje o numerze IP oraz informacje o urządzeniu z którego korzysta Klient (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta na wykorzystywanie Plików Cookies przez Administratora danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
  • ułatwienia i utrzymania zalogowania Klienta w Sklepie Internetowym – poprzez weryfikowanie połączenia między Klientem a serwerem internetowym; Administrator danych osobowych oświadcza, iż w Plikach Cookies nie będą przechowywane informacje pozwalające ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
  • ułatwienia prezentowania Klientowi treści zawartych w Sklepie Internetowym – komunikaty Sklepu Internetowego prezentowane użytkownikom będą każdorazowo sprawdzone, tak by uniknąć ich powtarzalności oraz prezentowane będą treści, które są w kręgu zainteresowań Klienta;
  • dbałości o sprawne oraz bezpieczne działanie Sklepu Internetowego i znajdujących się w nim formularzy – serwis jest zabezpieczany np. przed działaniem botów (programów, które automatycznie badają zawartości serwisu);
  • przedstawienia Klientowi spersonalizowanych ofert i promocji;
  • sprawdzenia statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego – Administrator danych osobowych sporządza zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w serwisie;
 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż niektóre podstrony Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami, które korzystają z Sklepu Internetowego mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki lub „puste gify”), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności prezentowanych reklam.
 5. Aby Pliki Cookies umożliwiały wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań i poszukiwań Klienta, Administrator danych osobowych może współpracować z firmami partnerskimi (marketingowymi), które mogą umieszczać na urządzeniu Klienta Pliki Cookies oraz zbierać informacje o aktywności Klienta w sieci w trakcie prezentowania reklam (tzw. cookies podmiotów trzecich, ang. third-party cookies).
 6. Klient w każdej chwili może zmienić zasady wykorzystywania Plików Cookies na swoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
  • Opera
 7. Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących Plików Cookies partnerzy marketingowi Sklepu Internetowego będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać reklamy odpowiadające bieżącym potrzebom Klienta.
 8. Całkowite zablokowanie Plików Cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na konto w Sklepie Internetowym lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

IX. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych

 1. O ile Klient wyraził na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Klienta w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odwołania zgody i prawa do sprzeciwu znajdują się w pkt VI. Dalsze informacje znaleźć można na stronach poszczególnych usługodawców.
 2. Wykorzystywanie usług Google.
  Sklep Internetowy korzysta ze wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania adresu IP Klienta, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Klienta adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności na stronie firmy Google.
 3. Google Analytics.
  W celach analizy użytkowania strony internetowej Sklep wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie przetwarza w tym celu dane Klienta (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Sklepu) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP Klientów co do zasady nie jest łączone z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy powierzenia danych.
 4. Google reCAPTCHA.
  Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu formularzy internetowych Sklepu (np. przy użyciu szkodliwych botów), ze stroną internetową Sklepu zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu dane Klienta (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Sklepu) i na ich podstawie za pomocą skryptów JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w poszczególnych polach formularzy na stronach Sklepu nie będą odczytywane lub zapisywane.
 5. Google Fonts.
  W celu zapewnienia spójnego prezentowania treści na stronach internetowych Sklepu zintegrowany jest skrypt „Google Fonts”, który przetwarza dane Klienta (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Sklepu). Sprzedawca nie ma wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.
 6. YouTube Video Plugin.
  W celu integracji treści osób trzecich za pomocą wtyczki wideo YouTube – przy odtwarzaniu wideo przetwarzane są przez Google następujące dane: adres IP, godzina wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce użytkownika.

X. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i pozostałymi widżetami

 1. W celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, zebrane opinie) oraz oferowania po złożonym zamówieniu produktów Trusted Shops dla kupujących ze stroną internetową Sprzedającego zintegrowane są widżety Trusted Shops.
  Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na optymalnym marketingu oferty poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej „Trusted Shops”) z którą zgodnie z treścią art. 26 RODO Sprzedawca wspólnie odpowiada za ochronę współadministrowanych danych. Niniejszym informujemy Klientów o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO).W ramach wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy Sprzedawcą a Trusted Shops AG, w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i chęci dochodzenia swoich praw, należy kontaktować się z Trusted Shops za pomocą danych kontaktowych wskazanych w polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie jednak od tego Klient zawsze może zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora danych. Zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia odpowiedzi.
 2. Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i pozostałych widżetów.
  Trustbadge jest dostarczany przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia.W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera również adres IP Klientów, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.
 3. Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia.
  Po złożeniu zamówienia, Trustbadge uzyskuje dostęp do informacji o zamówieniu zapisanych w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym (suma zamówienia, numer zamówienia, ewentualnie zakupiony produkt) oraz adres e-mail Klienta. Jest to konieczne, aby móc zaoferować Klientom usługi Trusted Shops i w razie potrzeby automatycznie zabezpieczyć ochroną kupującego zamówienie Klienta. W tym celu adres e-mail Klienta, który jest haszowany za pomocą kryptologicznej funkcji jednokierunkowej jest przekazywany do Trusted Shops. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Powyższe służy sprawdzeniu, czy Klient jest już zarejestrowany do celów korzystania z usług Trusted Shops i jest niezbędne do realizacji Sprzedawcy i Trusted Shops nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia ochrony kupującego powiązanej w każdym przypadku z konkretnym zamówieniem oraz usług oceny zakupu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku gdy Klient jest już zarejestrowany, dalsze przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Klientem a Trusted Shops. Natomiast jeśli Klient nie jest  zarejestrowany, otrzyma możliwość dokonania takiej rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależeć będzie również od rodzaju umowy zawartej z Trusted Shops. Jeśli Klient nie dokona żadnej rejestracji, wszystkie udostępnione dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops i ich powiązanie z konkretną osobą nie będzie już możliwe.Trusted Shops korzysta z usługodawców w zakresie hostingu i monitorowania logów. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadniony interes polega na dążeniu do zapewnienia bezproblemowego działania naszych stron. Związane z tym przetwarzanie danych może odbywać się w także w państwach trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych został zapewniony w przypadku USA poprzez uzgodnienie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych. Dalsze informacje znajdują się tutaj.

XI. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Tomasz Działach FM Kuchnie
ul. Opolska 60, 31-277 Kraków
e-mail: sklep@ekspert-agd.com
telefon: 730-740-088

XII. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa, które odnoszą się do przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).